Straffutmåling for kroppskade når en tredje person er dømt for drap

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1271-A, (sak nr. 2018/384), straffesak, anke over dom,

I. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke) II. B (advokat Anders Brosveet) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke)

Dommere: Falch, Matheson, Normann, Høgetveit Berg, Øie

Tre personer var involvert i vold og mishandling av en person som døde. En av dem var dømt for overlagt drap. De to andre ble i lagmannsretten frifunnet for drap, men dømt for henholdsvis grov kroppsskade med døden til følge og grov kroppskrenkelse. 

For Høyesterett gjaldt saken straffutmåling for de to som var frifunnet for drapet. 

Høyesterett opprettholdt straffen for dem på fengsel i henholdsvis 5 år og 2 år. 

Dommen gir veiledning for straffutmåling i slike tilfelle. Den klargjør også at uskyldspresumsjonen i Grunnloven § 96 og EMK artikkel 6 brytes dersom det ved straffutmålingen benyttes formuleringer som etterlater tvil om frifinnelsen for drapet er riktig. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen