Straffutmåling og forvaring ved gjentatte domfellelser for voldtekt

Høyesteretts dom 12. april 2018, HR-2018-675-A, (sak nr. 2018/64), straffesak, anke over dom,

 

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat BenedikteHøgseth)


Dommere: Ringnes, Sverdrup, Bergh, Kallerud, Webster

Høyesterett idømte forvaring med tidsramme på åtte år og minstetid på fem år og fire måneder for voldtekt til samleie av en kvinne som var narret til å ta Rivotril, slik at hun var ute av stand til å motsette seg samleiet, jf. straffeloven 2005 § 292 bokstav a og bokstav d. 

Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i en straff på fengsel i fire år for voldtekten, og kom til at påslaget for neddopingen skulle være omkring ett og et halvt år.

Domfelte var tidligere dømt tre ganger for voldtekter, hvorav ett voldtektsforsøk av en mindreårig, alle av meget alvorlig karakter. Som følge av dette ble fengselsstraffen satt til åtte år.

Domfelte ble dømt til forvaring fordi det er nærliggende fare for at han kan begå ny voldtekt, og fordi tidsbegrenset fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet.  

Dommen gir veiledning for straffutmålingen når det i tillegg til voldtekt til samleie foreligger en handling som omhandlet i straffeloven § 292 bokstav d.

Dommen gir videre veiledning for straffutmålingen når domfelte tidligere er dømt for voldtekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen