Straffutmåling og oppreisning for seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts dom 30. oktober 2018 dom, HR-2018-2096-A, (sak nr. 18-106598STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Grethe Gilstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Webster, Ringnes, Bergh

Tiltalte, som var 20 år på gjerningstidspunktet, ble dømt til fengsel i 120 dager for to tilfeller av seksuell omgang med 15 år gamle jenter. Oppreisningserstatning ble ikke idømt. 

Høyesterett la vekt på at det var nærhet i alder og utvikling mellom tiltalte og de fornærmede og at han var i et forhold med dem da handlingene fant sted. Høyesterett tok ved straffutmålingen utgangspunkt i en straff ned mot fengsel i fire måneder for den enkelte handling. Høyesterett tok også hensyn til tilståelse og svak fremdrift i saken. 

Dommen avklarer at det ikke er i strid med FNs barnekonvensjon å fremlegge bevis for domfellelser for forhold begått før fylte atten år og å legge vekt på dette i straffskjerpende retning. I den konkrete saken ble en tidligere domfellelse tillagt svært liten vekt. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av barnekonvensjonen, straffenivået ved seksuell omgang med mindreårige og tilkjenning av oppreisningserstatning ved slike lovbrudd. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen