Straffutmåling ved etterskuddsdom

Høyesteretts dom 10. april 2018, HR-2018-647-A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom,

 

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)


Dommere: Falch, Berglund, Bergh, Arntzen, Indreberg

Høyesterett fastslo at dagens straffenivå skal anvendes på de lovbrudd domfelte nå dømmes for, jf. straffeloven 1902 § 64 og straffeloven 2005 § 82. 

En mann ble i 1998 dømt for seksuallovbrudd og i 2017 dømt for nye seksuallovbrudd. Fordi de handlingene han ble dømt for i 2017 var begått før dommen fra 1998, skal det nå utmåles tilleggsstraff. 

Straffenivået for seksuallovbrudd har økt gradvis siden 1998.

Høyesterett fastslo at det forhøyete nivået får anvendelse på de handlingene han nå dømmes for – også i et tilfelle som dette, hvor det utmåles tilleggsstraff.

Domfeltes anke ble derfor forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen