Straff for befatning med 37 kilo hasj

Høyesteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom,

A  (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Folke Åmlid)

Dommere: Arntzen, Berglund, Indreberg, Matheson, Tønder

En dansk statsborger ble prøveløslatt etter å ha sonet danske dommer om vinningskriminalitet med en reststraff på 582 dagers fengsel. Mindre enn én måned etter løslatelsen begikk han i Norge tre grove narkotikaforbrytelser som besto i erverv og salg av 12 kilo hasj og medvirkning til transport og oppbevaring av 25 kilo hasj, hvorav 4 kilo var forsøkt overdratt. 

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at straffen som et utgangspunkt burde settes til nærmere fire års fengsel for narkotikaforbrytelsene isolert sett. Høyesterett fant etter omstendighetene ikke grunnlag for å tillegge domfeltes begrensede tilståelse vekt ved straffutmålingen.

Én dommer ville imidlertid gi et visst fradrag i straffen for at domfelte i en periode hadde samtykket i at fengslingsforlengelser ble behandlet som kontorforretninger uten personlig fremmøte. Flertallet mente det ikke var grunnlag for fradrag på et slikt grunnlag. 

Høyesterett fant videre at det kunne idømmes en samlet straff for narkotikaforbrytelsene i Norge og reststraffen ved prøveløslatelsen i Danmark, jf. lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. § 14, selv om domfellelsene gjelder ulikeartede forbrytelser.

Flertallet mente at ett år av reststraffen burde inngå i fellesstraffen, mens én dommer mente at noe mer av reststraffen burde inngå. 

Anken over lagmannsrettens dom på fengsel i fire år og ti måneder ble forkastet. 

Dommen avklarer at idømmelse av en samlet straff med reststraffen ved prøveløslatelsen i andre nordiske land, skal avgjøres på grunnlag av norsk straffegjennomføringspraksis.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

Til toppen