Straffutmåling ved gjentatt grov voldsutøvelse

Høyesteretts dom 13. mars 2018, HR-2018-491-A, (sak nr. 2017/2114), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alf Martin Evensen)

Dommere: Bergh, Artnzen, Matheson, Bull, Indreberg

En 35 år gammel mann ble dømt til fengsel i to år og tre måneder for grov kroppsskade. Seks måneder av straffen ble gjort betinget. Straffen var en fellesstraff med den betingede delen av to tidligere dommer. Betydningen av de tidligere dommene sto sentralt i saken. 

Høyesterett skjerpet straffen med omkring fire måneder som følge av at domfelte tidligere var dømt for vold. 

I en av de tidligere dommene var en vesentlig del av straffen gjort betinget som følge av lang saksbehandlingstid. De nye handlingene var gjort i prøvetiden for denne dommen.

Ved Høyesterett storkammerdom fra 2016 (HR-2016-225-S) er det klarlagt at kompensasjon for lang saksbehandlingstid normalt skal gis ved fradrag i totalstraffen, og ikke ved at en del av straffen gjøres betinget.

Høyesterett kom likevel til at det her var grunnlag for å idømme fellesstraff med den betingede delen av den tidligere dommen. Ved fastsettelsen av straffens lengde ble det tatt hensyn til at den tidligere betingede straffen var gitt som følge av lang saksbehandlingstid.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen