Uaktsomt bildrap

Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1658-A, (sak nr. 18-057356STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Per Ivar Hessen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth), bistandsadvokat (advokat Halvard Helle)

Dommere: Bull, Normann, Høgetveit Berg, Kallerud, Webster 

Høyesterett (dissens 4-1) kom til at en bilulykke med dødsfølge skyldtes så stor uaktsomhet at bilføreren kunne dømmes for overtredelse av straffelovens bestemmelse om uaktsomt drap, ikke bare for overtredelse av den generelle regelen om varsom adferd i trafikken i vegtrafikkloven § 3.

Etter en lovendring i 2001 kreves det noe større grad av uaktsomhet fra bilførerens side for å kunne bli dømt for uaktsomt drap etter dødsulykker i trafikken, enn for å kunne bli dømt for overtredelse av vegtrafikkloven
§ 3. 

Dødsulykken skjedde da en ung bilfører forsøkte å kjøre forbi en mopedist som kom inn i veibanen foran ham. Bilen holdt en fart av 80-85 km/t i 60-sone. Lagmannsrettens flertall fant det bevist at mopedistens la seg inn mot midten av veien i tide til at bilføreren da kunne ha avbrutt forsøket på å kjøre forbi på mopedistens venstre side og dermed unngått sammenstøtet. 

Høyesteretts flertall mente at en vanlig aktsom bilfører ville ha tatt høyde for at mopedistens kjøremønster innebar at han kanskje var i ferd med å krysse veibanen, og ha avbrutt forbikjøringsforsøket. Følgelig var det uaktsomt å fortsette forbikjøringen.

Uaktsomheten måtte i en slik situasjon også omfatte dødsfølgen, og den overskred terskelen for å bli domfelt for uaktsomt drap. Én dommer var uenig i at det forelå tilstrekkelig uaktsomhet. 

Avgjørelsen gir veiledning for hvor terskelen ligger for bruk av straffelovens bestemmelse om uaktsomt drap ved dødsulykker i trafikken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen