Tolking av at handlingen er begått av flere i fellesskap ved seksuell omgang

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-884-A, (sak nr. 2018/311), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ellen Cathrine Greve)

Dommere: Berglund, Bergsjø, Ringnes, Høgetveit Berg, Matningsdal

Høyesterett fastslo at vilkåret om at "handlingen er begått av flere i fellesskap" ikke er oppfylt dersom én person har utført handlingen og en annen har medvirket.

Straffeloven 1902 § 196 første ledd setter en øvre strafferamme på seks år ved seksuell omgang med barn under 16 år. Etter bestemmelsens andre ledd øker strafferammen til femten år dersom handlingen er begått i fellesskap. Høyesterett mente vilkåret "handlingen er begått av flere i fellesskap" innebærer at flere enn én person må ha utført seksuell omgang med fornærmede. Det er ikke tilstrekkelig at den ene deltakeren i seksuallovbruddet utfører den seksuelle omgangen, mens den andre medvirker til handlingen.

Dommen gir veiledning om forståelsen av uttrykket "handlingen er begått av flere i fellesskap" ved seksuallovbrudd. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen