Fars mishandling av egne barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Bergsjø og Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen