Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen