Krav til begrunnelse ved ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2018, HR-2018-1198-U, (sak nr. 18-081862STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Dommere: Utgård, Bull, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen