Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Normann, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen