Passiv medvirkning for omsorgspersoner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen