Rettidigheten av anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Matheson, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen