Ankenektelser - betydningen av at et dokumentbevis ikke ble oversendt lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2018, HR-2018-1391-U, (sak nr. 18-097658SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Tore Leiros) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Knut Magne Framstad)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen