Bevistilgang i sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mai 2018, HR-2018-931-U, (sak nr. 18-070635SIV-HRET), Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud og advokat Jørgen Aandal Vangsnes) Rettslig medhjelper: advokat Anne Dalheim Jacobsen) mot Sverre Eilifssøn Koch Sveko Invest AS (advokat Anders Morten Brosveet)

Dommere: Bårdsen, Bergsjø, Bergh

Les avgjørelse i sin helhet

Til toppen