Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones)

Dommere: Indreberg, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen