Krav om fremleggelse av vedtak om leiringsskader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. april 2018,  HR-2018-709-U, (sak nr. 2018/219), sivil sak, anke over dom,

A (advokat Cecilie Sethil Stuberg) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)


Dommere: Bårdsen, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen sin helhet

Til toppen