Om fylkesnemndleders avgjørelse om fristforlengelse kan overprøves av domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juli 2018, HR-2018-1453-U, (sak nr. 18-103968SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. A (advokat Olav Sylte) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Henrik Shetelig), II. B (advokat Ole Andreas Thrana), mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Henrik Shetelig)

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen