Opphevelse av ankenektelse etter tvisteloven § 36-10

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2018, HR-2018-356-U, (sak nr. 2018/248), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Bjørn Stormyr) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokatfullmektig Ida Helene Randima Johansen)

B /verge (advokat Kåre Eugen Jølberg)

C

Dommere: Bårdsen, Kallerud, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen