Overprøving av ekspropriasjonsskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2018, HR-2018-862-U, (sak nr. 18 -043497SIV-HRET), Fosen Reinbeitedistrikt, Driftsgruppe Sør (advokat Andreas Brønner) mot Fosen Vind DA  (advokat Johan Fredrik Remmen)

Dommere: Matheson, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen