Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal)

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen