Arbeidsrett – gyldigheten av oppsigelse av en overstyrmann

Høyesteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Dommere: Indreberg, Noer, Kallerud, Bergsjø, Høgetveit Berg

En overstyrmann i Hurtigruten ble sagt opp etter at han hadde navigert feil gjennom Finnsnesrenna i Troms, slik at skipet berørte grunnen. Overstyrmannen hadde ikke på forhånd lagt inn ruteplan for Finnsnesrenna, og navigeringen skjedde uten at radar eller kartmaskiner ble kontrollert for å fastslå skipets posisjon. Seilasen skjedde i tykk tåke. 

Høyesterett kom til at det ikke var feil ved det faktum som Hurtigruten bygget oppsigelsen på, og at skjønnet var forsvarlig når Hurtigruten konkluderte med at selskapet ikke lenger hadde nødvendig tillit til overstyrmannen. Overstyrmannen fikk tilbud om stilling som førstestyrmann i selskapet samtidig med oppsigelsen (endringsoppsigelse). Dette ble vektlagt ved den samlede saklighetsvurderingen. 

Saken har betydning for fastleggelsen av hva som skal til for at en oppsigelse i tilfelle som dette kan anses saklig.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen