Egenandel for sykehjemsopphold

Høyesteretts dom 6. september 2019, HR-2019-1696-A, (sak nr. 19-001947SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B (advokat Knut Helge Hurum) mot Tromsø kommune (Kommuneadvokaten - Tromsø kommune v/advokat Jørgen Aas Eide), Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bull, Kallerud, Arntzen 

Avgjørelse på grunnlag av enighet mellom partene om krav henvist til avdelingsbehandling i Høyesterett. 

Spørsmålet i saken knyttet seg til beregning av egenandel for sykehjemsopphold for en pleietrengende som satt i uskiftet bo etter sin avdøde ektefelle.

I saksforberedelsen nedla partene sammenfallende påstander. Etter krav fra partene avsa Høyesterett dom på grunnlag av enigheten mellom partene, jf. tvisteloven § 9-7.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen