Erstatningsansvar for avviklingsstyre for påståtte feil knyttet til fordringsprøvelsen

Høyesteretts dom 15. februar 2019 i HR-2019-317-A, (sak nr. 18-103200SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Even Harry Rønvik (advokat Espen Reidar Ostling) mot Eivind Åkerland (advokat Peter Vagle)

Dommere: Endresen, Møse, Ringnes, Bergh, Lindsetmo

Krav om erstatning førte ikke fram.

En advokat fungerte som enestyre ved avviklingen av et kommunalt eid selskap. Det var ikke midler av betydning i selskapet. Eierkommunene valgte å dekke selskapets gjeld til en stor andel av selskapets kreditorer. En kreditor som ikke fikk dekket sitt krav, krevde erstatning fra avviklingsstyret.

Høyesterett kom til at det var forsvarlig av avviklingsstyret å konkludere med at det aktuelle kravet ikke var tilstrekkelig dokumentert. Høyesterett viste til at et rettssubjekt generelt har stor frihet til å unnlate å dekke et omtvistet pengekrav, og i stedet henvise kravshaver til rettslig behandling. Omstendighetene i dette tilfellet ga ikke grunn til en annen vurdering.

Avgjørelsen bidrar til å avklare styrets ansvar overfor selskapets kreditorer ved avvikling av et aksjeselskap.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen