Erstatningskrav mot staten for ugyldig omgjøring av vedtak om deltakerandel til fiskeri

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2396-A, (sak nr. 19-099584SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Frøybas AS (advokat Ole Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jenny Arge Sandvig)

Dommere: Indreberg, Normann, Ringnes, Høgetveit Berg, Steinsvik

Fiskeri- og kystdepartementet hadde omgjort et vedtak om deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. Omgjøringsvedtaket var kjent ugyldig ved rettskraftig dom i lagmannsretten. Selskapet som eide fartøyet som hadde hatt deltakeradgangen, saksøkte staten ved Nærings- og fiskeridepartementet med krav om erstatning for tapte inntekter.

Det følger av Høyesteretts dom i Rt-2010-291 (Vangen) at det offentlige som hovedregel ikke har objektivt ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse. Det forelå ikke særlige hensyn som ga grunnlag for å fravike denne hovedregelen. Høyesterett kom videre til at staten ikke er ansvarlig på grunnlag av arbeidsgiveransvaret. Departementets rettsanvendelse var forsvarlig, blant annet i lys av hensynet til selskapets innrettelse, saksbehandlingen og vurderingstemaet.

Dommen bidrar til å avklare statens ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse og aktsomhetsnormen etter arbeidsgiveransvaret når myndighetsfeilen er knyttet til den konkrete rettsanvendelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen