Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar)

II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Dommere: Matningsdal, Normann, Kallerud, Ringnes, Sæbø

Anlegget fikk likevel bli liggende fordi retten var gått tapt ved konkludent atferd. 

I havnen på Skjærhalden på Hvaler ble det i 2005 bygget en gjestebrygge. Etter utvidelser består anlegget i dag av en hovedbrygge som strekker seg omlag 230 meter ut i havnebassenget med tverrpirer på landsiden. Bryggen skrår inn foran en naboeiendom. Spørsmålet i saken var om anlegget krenker en nabos strandrett, og om retten i så fall var tapt på grunn av konkludent atferd fra naboens side. 

Høyesterett slo fast at strandretten – her i form av utbyggingsrett, som blant annet omfatter retten til å legge ut flytebryggeanlegg utenfor egen eiendom – er en eksklusiv rett for strandeieren til å utnytte sjøområdet utenfor eiendomsgrensen. Så langt eneretten rekker, gir den vern mot inngrep fra eiere eller rettighetshavere på naboeiendommene. Om retten er krenket påvirkes ikke av om inngrepet allerede er gjennomført. I havneområder hvor det foreligger en reguleringsplan strekker retten seg i alle fall ut til den aktuelle reguleringsgrensen, såfremt utbyggingen ikke kommer i konflikt med andres strandrett. Det er ikke grunnlag for å fastlegge de enkelte grunneieres rettigheter i sjøområdet utenfor eiendomsgrensene basert på en interesseavveining mellom dem. 

Høyesterett kom til at bryggen delvis var plassert i et område hvor naboen har enerett til å bygge ut. Den krenker derfor hennes strandrett. 

Naboen hadde imidlertid opptrådt på en slik måte at hun måtte sies å ha godtatt etableringen av bryggeanlegget og gitt utbyggeren god grunn til å innrette seg i tillit til dette. Hun hadde dermed tapt sin rett ved konkludent atferd. 

Dommen gir veiledning om det nærmere innhold i strandretten. Den klargjør også rettens utstrekning i havneområder. Videre gir dommen et eksempel på tap av strandrett ved konkludent atferd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen