Foreldelse av krav mot advokatfirma og ansvarlig advokat

Høyesteretts dom 5. november 2019, HR-2019-2034-A, (sak nr. 19-053106SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Advokatfirmaet X AS, A (advokat Amund Noss) mot Y AS (advokat Alex Borch)

Dommere: Indreberg, Møse, Bergsjø, Thyness, Steinsvik

En psykolog krevde erstatning og tilbakebetaling av salær fra et større advokatfirma og den ansvarlige advokaten. Kravene bygde på rådgivningen i forbindelse med inngåelsen av en avtale med staten om motregning i utbetalte refusjonsbeløp. Høyesterett kom til at kravene var foreldet.

Høyesterett la til grunn at foreldelsesspørsmålet også for erstatningskravet ble regulert av foreldelsesloven § 3, fordi kravet sprang ut av kontrakt, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 3. Etter Høyesteretts syn hadde treårsfristen i foreldelsesloven § 2 jf. § 3 utløpt da foreldelse ble avbrutt. Psykologen fikk heller ikke medhold i at kravene var i behold etter bestemmelsen om tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr. 1.

Dommen gir veiledning om foreldelse i rådgivningsforhold og om fristutgangspunktet i foreldelsesloven §§ 3 og 10 nr. 1. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen