Forsikringsoppgjør etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Dommere:  Endresen, Matheson, Bull, Bergh, Thyness

En kvinne var i 2007 utsatt for en trafikkulykke og pådro seg skader i nakke og skulder. Hun inngikk i 2010 avtale med det ansvarlige forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret.

Etter at hun senere var blitt tilkjent uførepensjon som 100 % ervervsmessig ufør, krevet hun i 2016 ytterligere erstatning for tapt inntekt. 

Høyesterett kom til at det ikke var adgang til å revidere avtalen med forsikringsselskapet i medhold av avtaleloven § 36. 

Dommen gir veiledning om kriteriene for å sette til side avtaler om forsikringsoppgjør på grunn av etterfølgende omstendigheter. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen