Forsikringsselskaps regressrett

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2386-A, (sak nr. 19-08904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Jørgen Svartebekk) mot Qudos Insurance AS’ konkursbo (advokat Sølve Holen Robstad)

Dommere: Møse, Kallerud, Østensen Berglund, Thyness, Sverdrup

Et forsikringsselskap hadde under en boligkjøperforsikring dekket utgifter kjøpere av et bolighus hadde hatt forut for saksanlegget for å dokumentere selgerens mangelsansvar. Høyesterett kom til at forsikringsselskapet kunne kreve beløpet dekket under selgerens eierskifteforsikring.

Dommen avklarer at skadeserstatningsloven § 4-3, jf. § 4-2 ikke begrenser et forsikringsselskaps rett til å kreve regress for utgifter selskapet har dekket for en forsikringstaker som har krav på erstatning etter reglene i avhendingsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen