Fortrinnsrett etter dekningsloven

Høyesteretts kjennelse 26. september 2019, HR-2019-1786-A, (sak nr. 19-27811SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.  

Overføringsavtalens Sikringsordning (advokat Andreas Norby) mot Oslo Vei AS, dets konkursbo (advokat Christian Østerdahl Poulsson)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Noer, Falch, Thyness

Oslo Veivesens virksomhet ble i 2001 overført til Oslo Vei AS, som overtok den kommunale pensjonsordningen for de ansatte. Da Oslo Vei gikk konkurs i 2012, gikk Overføringsordningens Sikringsordning inn og påtok seg å betale reguleringspremier til pensjonsordningen. Reguleringspremiene går til dekning av årlig oppregulering av pensjonsytelsene. Sikringsordningen meldte krav i Oslo Veis konkursbo for et beløp tilsvarende nåverdien av reguleringspremiene og gjorde gjeldende fortrinnsrett etter dekningsloven for en del av kravet. Konkursboet godkjente kravet, men gjorde gjeldende at ingen del av kravet hadde fortrinnsrett. 

Høyesteretts flertall (tre dommere) kom til at de ansatte hadde fortrinnsrett etter dekningsloven for sitt krav mot Oslo Vei om betaling av reguleringspremier innenfor den beløpsmessige rammen som følger av dekningsloven. Mindretallet (to dommere) mente i likhet med lagmannsretten at de ansatte ikke hadde fortrinnsrett for noen del av kravet. Høyesterett tok ikke stilling til om de ansattes fortrinnsrett var gått over til Sikringsordningen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen