Gyldigheten av trygderettskjennelse om trygdeavgift

Høyesteretts dom 26. november 2019, HR-2019-2193-A, (sak nr. 19-033122SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jenny Arge Sandvig) mot Trond Bjørshol (advokat Anette Fjeld)

Dommere: Øie, Bull, Bergsjø, Arntzen, Thyness

Spørsmålet i saken var om en mann som arbeidet i Malaysia, skulle betale høy eller lav trygdeavgift i inntektsåret 2012 for sitt frivillige medlemskap i folketrygden. Høyesterett kom til at det var riktig av Trygderetten å legge til grunn at trygdeavgift skulle beregnes etter lav sats. Statens anke ble på den bakgrunn forkastet.

Mannen arbeidet i Malaysia fra 2010 til 2014 og var frivillig medlem av folketrygden i hele perioden. Norge har inngått en skatteavtale med Malaysia som innebærer at inntekt opptjent der, ikke beskattes i Norge.

Mannen hadde imidlertid ikke påberopt seg skatteavtalen ved ligningen for 2012, men fritaksregelen i skatteloven § 2-1 tiende ledd. Høyesterett kom til at trygdeavgiftsforskriften ikke ga et klart nok grunnlag for høy avgift i et slikt tilfelle.

Dommen gir veiledning om forståelsen av de årlige trygdeavgiftsforskriftene. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen