Gyldigheten av vedtak om avslag på sykepenger

Høyesteretts dom 11. desember 2019, HR-2019-2336-A, (sak nr. 19-077805SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristin Kristiansen)

Dommere: Møse, Noer, Bull, Kallerud, Sverdrup

Trygderetten avslo krav om sykepenger fra en pleieassistent. Begrunnelsen var at det etter Trygderettens syn ikke var dokumentert at arbeidstakeren var arbeidsufør. Han gikk til sak om gyldigheten av avslaget, men fikk ikke medhold i Høyesterett.

Høyesterett kom til at arbeidstakeren ikke i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort at han var arbeidsufør. Konklusjonen var basert på de diagnosene som var gitt av fastlegen, sammenholdt med legens journalnotater og annen tidsnær dokumentasjon. Det måtte kreves at sykmeldingen bygger på en konkret og faglig forsvarlig vurdering av pasientens tilstand opp mot kravene i folketrygdloven § 8-4. Høyesterett uttalte at de vanlige prinsippene for sannsynliggjøring av krav også gjelder på dette området, og at tidsnære bevis vil ha størst vekt ved avveiningen.

Saken har betydning for kriteriene for forvaltningens adgang til å sette til side legers vurderinger av om en pasient er arbeidsufør eller ikke.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen