Habilitet

Høyesteretts kjennelse 26. november 2019 i skriftlig sak, HR-2019-2191-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B, C, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen), Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Webster, Bull, Normann, Ringnes, Berglund

Dommer Steinsvik er habil i ankesak om beviskravet ved vurderingen av om en asylsøker er mindreårig.

I forbindelse med en ankesak for Høyesterett hvor staten v/Utlendingsnemnda var ankemotpart, reiste de ankende parter, fem asylsøkere, og partshjelper NOAS, inhabilitetsinnsigelse mot dommer Steinsvik med bakgrunn i hennes tidligere ansettelsesforhold hos Regjeringsadvokaten, kombinert med et vennskap med statens prosessfullmektig, advokat Skog Hauge.

Et flertall på fire dommere mente dommer Steinsvik ikke skulle vike sete. Ansettelsesforholdet ble avsluttet i 2014. Slik kontakten mellom dommer Steinsvik og advokat Skog Hauge var beskrevet var det ikke tale om et slikt nært vennskap at det i seg selv kunne medføre inhabilitet.

Etter flertallets syn medførte heller ikke en samlet vurdering av det tidligere ansettelsesforholdet, vennskapet og den senere kontakten, at det forelå særegne omstendigheter som tilsa at dommer Steinsvik var inhabil.

Flertallet understreket at vurderingen av om et vennskapsforhold kan medføre inhabilitet, kan stille seg annerledes der dommeren har et vennskapsforhold til en part i saken. En dommer mente dommer Steinsvik var inhabil.

Kjennelsen gir veiledning om forståelsen av domstolloven § 108.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen