Krav om tilleggsvederlag for plunder og heft

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1225-A, (sak nr. 18-175510SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

I.
Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen) mot Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson)

II.
Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen)

Dommere: Indreberg, Møse, Noer, Ringnes, Thyness

Etter avslutningen av et entrepriseoppdrag for et veianlegg fremsatte entreprenørselskapet Hab Construction AS krav om tilleggsvederlag for nedsatt produktivitet – plunder og heft – og forsering. 

Spørsmålet i saken var hvilke krav som må stilles til bevisene for årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og entreprenørens meromkostninger. Høyesterett uttaler at det i utgangspunktet er entreprenøren som må påvise konkret hvilke arbeidsoperasjoner som ble påvirket av byggherreforholdene, og beregne de merkostnader dette har medført. Årsakssammenhengen må underbygges med konkrete bevis, men beviskravene kan ikke settes så høyt at det i praksis blir umulig eller urimelig tyngende for entreprenøren å føre bevis for plunder og heft. 

Lagmannsretten hadde tilkjente 5 millioner kroner i tilleggsvederlag for plunder og heft og 2,5 millioner kroner for forsering. Disse beløpene var utmålt etter skjønn. Lagmannsretten hadde ikke forankret utmålingen i de rettslige kravene til årsakssammenheng for plunder og heft, og ikke foretatt en konkret vurdering av årsakssammenhengen for forseringskravet. Dette var feil rettsanvendelse, og dommen ble opphevet så langt den var påanket. 

Dommen redegjør for de generelle og spesielle kravene til bevis for årsakssammenheng som vil gjelde i tvister om plunder og heft, og gir derved veiledning om bevisspørsmål som har gitt opphav til mange tvister i bransjen, og hvor praksis fra lagmannsrettene er sprikende. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen