Registrering av DNA-profil

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Dommere: Webster, Matheson, Bergsjø, Arntzen, Lindsetmo

Høyesterett kom til at registrering av DNA-profil etter domfellelse for skattesvik ikke var et uforholdsmessig inngrep etter EMK artikkel 8 nr. 2. Riksadvokatens vedtak om registrering var dermed gyldig. 

En mann ble i 2012 dømt til fengsel i ett år og seks måneder for skattesvik, hvorav seks måneder betinget. Etter at dommen var rettskraftig, besluttet Økokrim å registrere mannens DNA-profil i identitetsregisteret. Mannens klage til riksadvokaten førte ikke frem. Han gjorde gjeldende at klagevedtaket var ugyldig fordi registreringen var et uforholdsmessig inngrep i hans privatliv. Høyesteretts flertall kom etter en avveining av de kryssende hensynene til at inngrepet ikke krenket mannens rettigheter etter EMK artikkel 8. Et mindretall på én dommer mente at inngrepet var uforholdsmessig. 

Dommen gir veiledning om anvendelsen av EMK artikkel 8 ved registrering av
DNA-profiler og andre personopplysninger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen