Flytting med barn til Italia

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Dommere: Webster, Bull, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg

En mor som hadde felles foreldreansvar til to barn på 5 og 6 år, ønsket å flytte til Italia med barna. Barna bodde fast hos mor i Norge. Far hadde omfattende samvær. 

Etter barneloven § 56 kan den ene forelderen reise sak om flytting til utlandet uten å kreve foreldreansvaret alene. Høyesterett kom til at det i vurderingen av hva som er til beste for barna i en slik situasjon, ikke er noen rettslig presumsjon for eller mot flytting. Vurderingen er fremtidsrettet og bred. Hva som er best for barna må avgjøres konkret i den enkelte sak. 

Høyesterett kom i dette tilfellet til at det var det beste for barna å flytte med mor til Italia. De skulle uansett bo fast hos mor. Risikoen ved miljøskifte var liten, og det lå i den konkrete saken svært godt til rette for fortsatt samvær med far. 

Saken gir retningslinjer for vurderingen av barnets beste i saker om flytting til utlandet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen