Skattefradrag for konsernbidrag

Høyesteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)

Dommere: Endresen, Møse, Noer, Falch, Lindsetmo

Høyesterett kom til at Yara ikke hadde fradragsrett etter norske skatteregler for et konsernbidrag på ca. 93 millioner kroner ytt til datterselskap i Litauen. Spørsmålet for Høyesterett var om Yara hadde dokumentert at datterselskapet hadde lidt et "endelig" tap i Litauen, slik at skattefradrag måtte innrømmes, jf. EØS-avtalen artikkel 31 og artikkel 34 og EU-domstolens dom 13. desember 2005 i sak C-446/03Marks & Spencer avsnitt 55 og senere rettspraksis. EFTA-domstolen hadde i dom 13. september 2017 i sak E-15/16 avgitt en rådgivende uttalelse i saken, hvor det ble slått fast at de norske skattereglene om konsernbidrag ikke utgjorde noen restriksjon i strid med EØS-avtalen, men at skattefradrag for konsernbidraget likevel måtte gis dersom underskuddet i det utenlandske datterselskapet var "endelig". Yara hadde ikke dokumentert noe slikt "endelig" tap. 

Dommen har betydning for praktiseringen av de norske skattereglene for konsernbidrag, hvor det ytes konsernbidrag til datterselskaper i EU- eller EØS-stater.

Les hele avgjørelsen her

Til toppen