Forbud mot bruk av Lovdatas databaser

Høyesteretts kjennelse 11. september  2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.  

Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Dommere: Indreberg, Bull, Ringnes, Arntzen, Thyness

En rekke dommer og andre avgjørelser fra Høyesterett var blitt hentet fra Lovdatas databaser og publisert på nettstedet Rettspraksis.no, som presenterer seg som en gratis ressurs for å søke og finne informasjon i rettsavgjørelser. 

Høyesterett kom til at uttrekk og tilgjengeliggjøring på internett av det aktuelle materialet var i strid med Lovdatas enerett etter åndsverkloven § 24 for så vidt gjaldt avgjørelser fra en DVD utgitt av Lovdata i 2005 og Lovdatas onlinedatabaser. Det var enighet om at materiale hentet fra en CD utgitt av Lovdata i 2002 kunne benyttes fritt fordi verneperioden på 15 år var utløpt. 

Åndsverkloven bygger på internasjonale rettskilder og reflekterer lovgivers bevisste avveining av rettighetshavernes legitime rettigheter på den ene siden og ytringsfriheten på den andre siden. Hensynet til ytringsfriheten kunne i denne saken ikke slå igjennom overfor lovens klare bestemmelser. 

Kjennelsen gir veiledning for avveiningen mellom databaseretten etter åndsverkloven og ytringsfriheten. Kjennelsen gir videre veiledning om tolkningen av åndsverkloven § 14, som gjelder verk og andre rettigheter uten vern etter loven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen