Erstatningskrav etter offentlig anskaffelse – Fosen-Linjen-saken

Høyesteretts dom 27. september 2019, HR-2019-1801-A, (sak nr. 18-77187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

I.
AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) (Rettslig medhjelper: advokat Anne Hesjedal Sending) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Morten Goller) (partshjelper)

II.
Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Morten Goller) (partshjelper) mot AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) (Rettslig medhjelper: advokat Anne Hesjedal Sending)

Deltakelse etter tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Bull, Kallerud

Høyesterett frifant oppdragsgiveren for krav om erstatning av fortjenestetap, men domfelte for kravet om å få dekket tilbudskostnadene. 

Oppdragsgiver hadde utlyst en konkurranse om fergetjenester. Etter å ha fått en forføyningssak mot seg, avlyste oppdragsgiveren konkurransen. Fosen-Linjen mente det var feil at konkurransen ble avlyst og at de ville ha vunnet konkurransen om det var blitt gjennomført. Høyesterett fant at avlysningen var rettmessig. Imidlertid var et av tildelingskriteriene ikke utformet på en lovlig måte. Dette var et «tilstrekkelig kvalifisert brudd» på regelverket som innebar at oppdragsgiveren måtte dekke tilbyderens tilbudskostnader. 

Dommen avklarer ansvarsnormen ved erstatningskrav for tilbudskostnader. Den avklarer videre når det er saklig grunn til å avlyse en anskaffelseskonkurranse. 

En dommer hadde en særmerknad. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen