Utvelgelseskrets ved omorganisering og nedbemanning

Høyesteretts dom 29. oktober 2019, HR-2019-1986-A, (sak nr. 19-026350SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Telenor Norge AS (advokat Sten Foyn), Abelia (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Karl Inge Rotmo), EL og IT Forbundet (partshjelper) (advokat Rune Lium)

Dommere: Indreberg, Normann, Bergsjø, Ringnes, Høgetveit Berg

Høyesterett kom til at oppsigelsen av en salgskonsulent i Telenor Norge AS var ugyldig fordi utvelgelseskretsen ikke oppfylte saklighetskravet i § 8-2 i Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Telenor Norge AS gjennomførte i 2016 en omorganisering og nedbemanning i divisjon Business. I tråd med etablert praksis var utvelgelseskretsen bestemt av kriteriene divisjon og geografisk beliggenhet. Arbeidstakeren A, som saken gjaldt, arbeidet i business-divisjonen i Trondheim. I denne divisjonen var det 11 arbeidstakere, hvorav ni var selgere og A var eneste salgskonsulent. Hun hadde 32 års ansiennitet i selskapet, men ble overtallig ved nedbemanningen.

Høyesterett viste til at Telenor Norge AS er bundet av tariffavtale, og at ansiennitetsprinsippet da får en annen betydning enn det har etter arbeidsmiljøloven § 15-7. På grunnlag av Arbeidsrettens praksis, uttalte Høyesterett at hvilke eller hvor mange arbeidstakere som inngår i utvalgskretsen, må trekkes inn i saklighetsvurderingen når det er nødvendig for å sikre at ansiennitet blir et utvelgelseskriterium ved den konkrete vurderingen av hvilke arbeidstakere som er overtallige. En utvelgelseskrets kan være usaklig begrunnet dersom ansiennitetsprinsippet helt mister sin betydning eller blir vesentlig svekket.

Høyesterett uttalte at Telenor Norge, som følge av sin størrelse og virksomhet, har saklig grunn til å fravike det rettslige utgangspunktet om at hele virksomheten er utvelgelseskrets. Divisjon og geografisk beliggenhet er i utgangspunktet saklige og naturlige avgrensningskriterier. Ved den konkrete og individuelle vurderingen som skal foretas, la imidlertid Høyesterett avgjørende vekt på at antallet og sammensetningen av arbeidstakere som inngikk i utvelgelseskretsen i Trondheim, medførte at ansiennitetsprinsippet var vesentlig svekket. Konsekvensen for A var at hennes ansiennitet på 32 år mistet enhver betydning som utvelgelseskriterium. Oppsigelsen var følgelig ugyldig, og Telenor Norge AS’ anke over lagmannsrettens dom ble forkastet.

Dommen har betydning for fastleggelsen av utvelgelseskrets for tariffbundne bedrifter.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen