Utvisning

Høyesteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2286-A, (sak nr. 19-083349SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus) mot A, B (partshjelper), C (partshjelper), D (partshjelper), E (partshjelper), F (partshjelper) (advokat Arild Karl Humlen)

Dommere: Øie, Matheson, Bull, Kallerud, Steinsvik

Høyesterett kom til at en utlending som hadde begått alvorlige brudd på utlendingsloven, kunne utvises med to års innreiseforbud.

Utlendingen hadde blant annet oppgitt galt opprinnelsesland og falsk identitet. Hun etablerte et familieliv i Norge uten å legge frem riktige opplysninger. Selv om hensynet til hennes barn veide tungt, var det ikke tilstrekkelig til å sette utvisningsvedtaket til side som stridende mot barnekonvensjonen eller mot EMK artikkel 8 om rett til familieliv.

Dommen avklarer hvilke momenter utlendingsmyndighetene skal legge vekt på ved vurdering av om det kan treffes utvisningsvedtak overfor en utlending som har etablert familieliv i Norge på uriktig grunnlag. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen