Beviskrav ved avgjørelsen av om en asylsøker er over eller under 18 år

Høyesteretts dom 12. desember 2019, HR-2019-2344-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B, C, D, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen) Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Webster, Normann, Ringnes, Østensen Berglund, Steinsvik

Beviskrav ved avgjørelsen av om en asylsøker er over eller under 18 år.

Dommen avklarer at det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt skal legges til grunn.

Fem afghanske gutter hadde søkt asyl i Norge, og oppgitt at de var i alderen 15-16 år gamle. Etter nærmere vurderinger, som også innbefattet medisinske aldersundersøkelser, ble søknadene avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI). Klager til Utlendingsnemnda (UNE) førte ikke frem. Både UDI og UNE vurderte de fem til å være eldre enn 18 år.

Spørsmålet i saken var om det ved fastsettelsen av alder var riktig å benytte det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt, eller om det skulle vært benyttet et såkalt dempet beviskrav. Høyesterett mente det ikke var grunnlag for et dempet beviskrav, heller ikke når vurderingen skjedde i et barnesensitivt perspektiv.

Det ble lagt vekt på at det var tale om et gjennomregulert rettsområde som har vært gjenstand for vanskelige politiske avveininger, og hvor det relativt nylig er gitt bestemmelser som innebærer økt beskyttelse for enslige mindreårige asylsøkere. Lovgivers klare forutsetning hadde samtidig vært at det skal benyttes et alminnelig beviskrav som følge av den betydelige risikoen for misbruk av reglene.

Det veide videre tungt at det gjennomgående er lagt inn sikkerhetsmarginer i alle vurderingene som foretas, og at det når vedtaket treffes, skal foretas en konkret og nyansert vurdering. Det sto også sentralt at alle søkerne behandles som barn frem til søknaden om asyl er avgjort. 

Saken gir veiledning for forståelsen av beviskravet i utlendingssaker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen