Lovvalg i forbindelse med skilsmisse

Høyesteretts dom 20. desember 2019, HR-2019-2420-A, (sak nr. 19-129940SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

I. A (advokat Ramborg Hege Elvebakk) mot B (advokat Svein Steinfeld Jervell)
II. B (advokat Svein Steinfeld Jervell) mot A (advokat Ramborg Hege Elvebakk)

Dommere: Møse, Bergsjø, Østensen Berglund, Thyness, Sverdrup

En norsk og en utenlandsk statsborger som hadde vært gift i mange år, gikk fra hverandre i 2016. De hadde aldri bodd sammen i noen av sine opprinnelige hjemland. I de siste 15 årene hadde de bodd i Sveits, der deres eneste barn var født. De ble enige om fordelingen av formuen på grunnlag av likedeling, men det oppsto tvist om et tilleggskrav fremsatt av kvinnen.

Etter at kvinnen sammen med deres felles barn hadde reist til Norge, reiste mannen krav mot kvinnen for norske domstoler med påstand om frifinnelse for kravet. Tvisten for Høyesterett gjaldt spørsmålet om hvilket lands rett som skulle anvendelse i saken.

Høyesterett kom til at kravet måtte anses knyttet til reglene om bidrag, og ikke ektefellenes formuesordning. Spørsmålet var da om lovvalget var knyttet til hvilket land domstolen ligger i, eller hvor den som krever bidraget har vanlig bopel. Høyesterett tok ikke stilling til dette fordi begge alternativer ledet til anvendelse av norsk rett.

Dommen bidrar til avklaring av lovvalgsspørsmål i forbindelse med separasjon og skilsmisse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen