Spørsmål om ulovfestet objektivt erstatningsansvar ved bruk av spinningsykkel

Høyesteretts dom 14. januar 2019, HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Spenst X AS, Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Yngve Skogrand) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Dommere: Øie, Møse, Bull, Ringnes, Lindsetmo 

En kvinne pådro seg skade ved fall fra en spinningsykkel på et treningssenter. Skaden skyldes at setebolten brakk. Tingretten hadde rettskraftig avgjort at treningssenteret ikke handlet uaktsomt, og spørsmålet for Høyesterett var alene om selskapet som drev treningssenteret, kunne være ansvarlig etter det ulovfestede objektive ansvaret.

Selskapet ble frifunnet. Høyesterett viste til at risikoen som var knyttet til bruken av spinningsykkelen, ikke var større enn den risiko man møter i dagliglivet, blant annet ved fritids- og treningsaktiviteter. Det er da ikke grunnlag for objektivt ansvar.

Dommen gir veiledning om det ulovfestede objektive ansvaret etter norsk rett.

Les hele avgjørelsen her

Til toppen