Lagmannsrettens pålegg om bevistilgang

Høyesteretts kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-997-A, (sak nr. 18-186326SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Felleskjøpet Agri SA (advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen) mot Infor (Steinhausen) II GmbH (advokat Ola Haugen)

Dommere: Øie, Møse, Bull, Østensen Berglund, Lindsetmo

Saken gjaldt lagmannsrettens pålegg om bevistilgang til en meget omfattende mengde elektronisk lagrede dokumenter. 

Etter Høyesteretts syn forelå det uriktig bevisbedømmelse når lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ville være enkelt å søke opp og sortere dokumentene. Kravene til relevans og spesifikasjon av bevis etter tvisteloven § 26-6 første ledd, jf. § 21-7 var anvende uriktig. Selv om spesifisering kan være vanskelig ved en omfattende dokumentmengde, må det forsøkes så langt det er mulig.

Bevispåleggene var også i strid med kravet om forholdsmessighet i § 26-5 tredje ledd, siden gjennomføringen ville kreve et meget omfattende arbeid. Lagmannsretten hadde ikke vurdert hvorvidt pålegg om at Felleskjøpet skulle fremlegge opplysninger knyttet til fakturaer fra et advokatfirma, var i strid med bevisforbudet i tvisteloven § 22-5. 

Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen