Konkursboets adgang til å gjøre selvstendig krav gjeldende etter foreldelse

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1073-A, (sak nr. 18-168174SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Marine Subsea AS, dets konkursbo (advokat Kåre Idar Moljord) mot XL Insurance Company SE (advokat Anders Wilhelm Færden), Hans Christian Nygaard (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bergsjø, Ringnes, Arntzen

Høyesterett slo fast at et konkursbo ikke på ulovfestet grunnlag kan gjøre selskapets krav etter aksjeloven § 3-8 tredje ledd andre punktum, jf. § 3-7 andre ledd gjeldende som et selvstendig krav når dette er foreldet på selskapets hånd.

I motsetning til det garantipregede ansvaret etter aksjeloven § 2-19, bygger ansvarsspørsmålet etter § 3-7 andre ledd på en sammensatt vurdering.

Spørsmålet om kreditorfellesskapet skal gis et utvidet vern, bør da være opp til lovgiver å bestemme på samme måte som ved krav etter aksjeloven § 17-1, jf. Rt-2008-833.

Avgjørelsen gir veiledning for når et konkursbo kan gjøre selvstendige krav gjeldende selv om de skulle være foreldet på konkursdebitors hånd. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen