Krav om at bortfesteren skal overta bygningen på festetomten når festeforholdet skal avvikles

Høyesteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1784-A, (sak nr. 19-35999SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn.  

I.
Foretakseiendom AS (advokat Ole Edvard Tokvam) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Atle Torvund)

II.
Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Atle Torvund) mot Foretakseiendom AS (advokat Ole Edvard Tokvam)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Ringnes, Østensen Berglund, Steinsvik

Lagmannsretten påla kommunen som bortfester å overta en kombinert lager- og kontorbygning som står på kommunens eiendom på Stubberudfeltet nord for Oslo sentrum.

Høyesterett kom til at lagmannsrettens interesseavveining var for snever. Det som særlig manglet var en vurdering av partenes individuelle, konkrete, interesser basert på de rettslige utgangspunktene som trekkes opp i dommen. Lagmannsrettens avgjørelse ble derfor opphevet. 

Dommen avklarer hvordan interesseavveiningen etter tomtefesteloven § 40 skal foretas. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen