Fraktfører utleverte varer på tross av at selger hadde instruert om stansing

Høyesteretts dom 6. februar 2019, HR-2019-231-A, (sak nr. 18-051892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Genfoot Inc. (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy) mot SCHENKERocean Ltd (advokat Hans Peder Bjerke)

Dommere: Bull, Kallerud, Bergsjø, Høgetveit Berg, Sæbø

Høyesterett tok innledningsvis stilling til om anken var satt frem i tide da den ikke var levert i Aktørportalen, men per post. Høyesterett kom til at innføringen av obligatorisk bruk av Aktørportalen ikke medførte at anker med tidsavbrytende virkning ikke kan leveres per post på ordinær måte. 

Deretter tok Høyesterett stilling til om det forelå stansingsrett i forholdet mellom selger og kjøper. Dette rettsforholdet var regulert av kanadisk (Quebec) rett. Alle innvendingene mot stansingsrett ble forkastet, herunder spørsmålet om det var levert på kreditt, om kjøperens økonomi sviktet allerede før fraktføreren hadde mottatt varene, om varene var overgitt til kjøperen ved dennes representant og om det kreves et varsel før utøvelsen av stansingsretten. 

Forutsatt at det forelå en kjøpsrettslig stansingsrett, var hovedspørsmålet i saken om en selvstendig fraktfører hadde plikt til å etterleve instruksen fra selgeren om å stanse utleveringen av varen til kjøperen – og om brudd på denne plikten medførte ansvar i det konkrete tilfellet. Transporten var konnossementsbelagt. Høyesterett delte seg her 4-1. Flertallet kom til at fraktføreren var ansvarlig, mens mindretallet ville frifinne fraktføreren. 

Høyesterett forkastet også to anførsler om bortfall av ansvar på grunn av medvirkning eller gjeldsettergivning. 

Dommen gir veiledning for en rekke spørsmål knyttet til stansingsretten i kjøpsforhold og fraktførerens plikt til å etterleve en stansingsinstruks.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen