Motregning i alderspensjon

Høyesteretts dom 2. september 2019, HR-2019-1662-A, (sak nr. 19-4335SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

A (advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal), Utdanningsforbundet (partshjelper) (advokat Nicolay Skarning) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Dommere: Endresen, Bull, Falch, Østensen Berglund, Thyness

Saken gjaldt adgangen for Statens pensjonskasse til å motregne foreldede krav på feilutbetalt uførepensjon i senere løpende alderspensjonsutbetalinger, jf. foreldelsesloven § 26 bokstav b. Høyesterett kom til at det var adgang til dette. 

Et medlem i Statens pensjonskasse fikk ved en feil utbetalt 655 000 kroner for mye i uførepensjon frem til han gikk over på alderspensjon. På tidspunktet hvor dette ble oppdaget, var utbetalingene foreldet etter den alminnelige tre års fristen i foreldelsesloven § 2. Pensjonskassen gjorde gjeldende at feilutbetalingene likevel kunne motregnes i alderspensjonen etter foreldelsesloven § 26 bokstav b. 

Bestemmelsen gir adgang til motregning med foreldede krav dersom kravene springer ut av samme rettsforhold og hovedkravet er oppstått før motkravet ble foreldet. Høyesterett fant det klart at kravene på uførepensjon og alderspensjon sprang ut av samme rettsforhold. Videre la Høyesterett til grunn at et krav på alderspensjon normalt oppstår løpende under arbeidsforholdet. I de tilfeller hvor et medlem blir innvilget uførepensjon, følger det imidlertid av pensjonskasseloven § 20 at medlemmet får godskrevet fremtidig opptjeningstid som om det hadde stått i stillingen frem til pensjonsalder. Dette innebærer at den samlede opptjeningstiden for pensjon er klarlagt ved uføretidspunktet, og kravet på alderspensjon måtte derfor anses oppstått da uførepensjon ble innvilget. Sakens hovedkrav, det vil si medlemmets krav på alderspensjon var dermed oppstått før motkravet, det vil si pensjonskassens tilbakebetalingskrav, ble foreldet. Vilkårene for motregning var da oppfylt. EMK protokoll 1 artikkel 1 om retten til eiendom var ikke til hinder for at motregning kunne finne sted.

Saken gir veiledning om forståelsen av foreldelsesloven § 26 bokstav b. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen